mom

 สมเดจเจาฟา 64 Pr

 

n

ประกาศรายชอผมสทธสอบ


38 ค3
ประกาศ พนด 2

23 ก.ค. 2563

 

ประกาศผล 2ประกาศ กศจ 24 ม.ค 63 16.38น แกไข38 ค.3องคประกอบตวชวด 2สอบแขงขนครผชวย 2563

รายชอผผาน ภาค ก สอบรอง ผอ. รร ป 2563 2                                  ตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

แผนผง 2ประกาศผลสอบ

สควค25 2ประกาศ กศจ 24 ม.ค 63 16.38น แกไขกรณพเศษ 2

กศจ.นครพนม 22 ม.ย. 63

พขวญ 2ประกาศ กศจ 10 กพ 63 2

เปลยนแปลง 2

สควค 2

QmessageImage 1589448267168

ปายขนเวบ

เลอนสอบ 2รอง ผอ 216 ม ค 63พยน 3รอง 2ปองกน 2ศน. 2

ส 9363480

S 9363479

S 9363478

S 9363476

เรอง รายชอผไดรบคดเลอกขนบญชตำแหนง 2

ประกาศ กศจ 24 ม.ค 63 16.38น แกไข

ประกาศใหดาวหโหลดเกยตบตรงานวนสถาปนพนท 2

          แผนขาว การประชมการเสรมสรางความเปนพแผนขาว การประชมการเสรมสรางความเป2ประกาศ กศจ7 3

ประกาศ กศจ 10 กพ 63 2ประกาศ กศจ 5 กพ 63

ประกาศ กศจ 2

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรและรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์คำสงยายผบรหารสถานศกษา 2 12 19คำสงยายคร 2 12 19

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลำ 13.00 น. นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมสมาชิกในกลุ่มลูกเสือ ฯ ร่วมกันลง พื้นที่ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้อำนวยกำรและคณะครูโรงเรียนบ้ำนปากบัง อ.นาแก จ.นครพนม ที่ได้รับ ผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพลดุล” และ “พายุคำจิกิ” ทั้งนี้ได้ช่วยกันซ่อมแซมฟื้นฟูภายในโรงเรียน โดยมีสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนบ้านปากบัง ช่วยกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณ โรงเรียนงานนำเสนอ1ตำแหนงวาง

 แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

nit

 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศธจ.นครพนม ...

pg
 หนังสือราชการ

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรมภายในองค์กร

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


kungsms

 

นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์
รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
bess

สิงหาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ok

ng

SPOF

googlekbn

kttl

yada

3.png1.png6.png0.png4.png2.png
Today135
Yesterday330
This week1584
This month4763
Total316042

Who Is Online

1
Online

15 สิงหาคม 2563

ข่าวจากครูบ้านนอกดอทคอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่พบฟีด

ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว