king

วิสัยทัศน์

“ มุ่งพัฒนาผู้เรียน อย่างมีคุณภาพ มีความเสมอภาครองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ”

 

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภท สู่สากล
2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนและจีนตอนใต้

 

ยุทธศาสตร์

1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพื่อตอบสนองต่ออัตลักษณ์จังหวัด
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาจังหวัดและเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนและจีนตอนใต้
4. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา การเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาคต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


kungsms

 chow

นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์
ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

nuch
ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย
รองศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

bess

พฤศจิกายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ok

ng

SPOF

googlekbn

kttl

yada