หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

เบอร์พื้นฐาน  042 511338 ,042 511340 โทรสาร 042 511339

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

1

นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์

ศึกษาธิการจังหวัด

062 2385492

2

นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

รองศึกษาธิการจังหวัด

081 9753204

กลุ่มอำนวยการ

3

นางกัญญดา นิ่มน้อย

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

086 4043872

4

นางดรุณี นาคะนคร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

082 1231251

5

นางสาวนราธร แก้ววัน

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

084 7791949

6

นางสาวศิรินาถ แพฟืน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

097 0093243

กลุ่มบริหารงานบุคคล

7

นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ์

ผุ้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

084 4284538

8

นายณฐกร วงศ์จันลา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

087 1229835

9

นางรฐานิษฐ์ พงษ์ธนาวดี

นิติกรปฏิบัติการ

062 3031899

กลุ่มนโยบายและแผน

10

นางปฐมาภรณ์  แพงดี

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

087 2317431

11

นางสาวชนิดาภา  ฉันทะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

088 4006619

12

นางกรรณิการ์ จำปาขาว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

085 4603874

กลุ่มพัฒนาการศึกษา

13

นางกนกพร ด้วงคำภา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

081 1179643

14

นางสาวจิตรลดา ผลโยน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

086 6312894

15

นางภัทรีญา โกพลรัตน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

084 4191150

กลุ่มลูกเสือและยุวกาชาด

16

นางนงลักษณ์ เศรษฐพูร์

ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือยุวกาชาด

089 4229899

17

นายครรชิต คูณสาร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

093 1871231

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

18

นางสุวณีย์ ศรีวรมย์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

086 4509617

19

นางจารุนันท์ เนวะมาตย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

089 8405181

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

20

นายอดุลย์ ไพรสณฑ์

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

084 7422696

21

นางนัยนา ฉายวงศ์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

088 3084365

22

นางจีรพร ตติยะรัตน์

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

083 3424098

23

นางสาวอิศราภรณ์  ชูมาศ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

061 6824645

24

นางพัชรินทร์ นวลตา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

094 5422428

25

นางพัชรี จักรชุม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

080 7666169

26

นายเฉลิม จักรชุม

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

091 0611214

27

นางสาวสุพัตรา แจ่มมะโน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

061 0188994

28

นางธนัชญา นามเหลา

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

093 3281739

29

นายอภิวัฒน์ชัย ละมุญมอญ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

081 3699368

30

นางพิสมัย ราชชมภู

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

087 0121917

       
       

หมายเลขโทรศัพท์ ผู้บริหาร หน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดนครพนม

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

1

นายวีระกุล อรัณยะนาค

ศึกษาธิการภาค 11

 081 8377003  

2

นายสถิตย์  ศิริธรรมจักร

รอง ศึกษาธิการภาค 11

 089 5767049  

1

นายธันญ์สุธี ภัคธารีรัตน์

ศึกษาธิการจังหวัด

062 2385492

042 511338

2

นางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

รองศึกษาธิการจังหวัด

081 9753204

042 511338

3

นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช

ผอ.สพป.นครพนม เขต 1

081 7695861

042

4

นายประสงค์ สุภา

ผอ.สพป.นครพนม เขต 2

092 9253655

042 599265

5

นายมงคล รุณธาตุ

รก.ผอ.สพม.22

083 3547709

042 513973

6

นายพิเชฏร์ หลั่งทรัพย์

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนครพนม

083 1448555

042 512434

7

นายสิริชัย แท่นแก้ว

ผอ.วิทยาลัยอาชีวนาแก

086 2328798

 

8

นายประมวล วิลาจันทร์

ผอ.วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

089 5697769

 
   

รอง.ผอ.วิทยาลัยการอาชีพ

วัดโฆสมังคลาราม

   

10

นายวุฒิพล ทับธานี

ผอ.กศน.นครพนม

099 2515293

 

11

นายสุพจน์ ชะพินใจ

ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ

089 9407784

 

12

นายพรศักดิ์ ธรรมวานิช

ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์

081 7815896

042 530780