เปลยนทอยเวบ 3 01

ยุทธศาสตร์
1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพื่อตอบสนองต่ออัตลักษณ์จังหวัด
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาจังหวัดและเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนและจีนตอนใต้
4. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา การเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาคต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

 

 

หน้าหลัก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                                 กระทรวง banner 01สพฐ banner 01ภาค 11 01เขต 1 01

เขต 2 01สพม. เขต 22 01

อาชวะ 01

กศน 01

สมศ. 2 01

 

banner ขอมล 01

พกด สพป.นพ.1 01พกด สพป.นพ.2 01 

 

 แผนปฏบตราชการ 64 02

 

Qr Scan 2 02

  

กฏบตรการตรวจสอบภายใน 3 02

  

โครงการเรยนรอยางสรางสรรค 02

 

 แบบสำรวจ 01

 

ผบรหาร 2 01

 

name ศธจ1 01ทานศกษา New 01

 

name รอง ศธจ 1 01

ทานรองศกษา new 01

 

  

ระบบฐานขอมลการศกษา 2

banner e service 01

 my office 2 01

 e office 01 

สารบรรณ สป 01 01

 

bpsi 01

 

 

 

ita 64 01

 

 

 

yada

4.png1.png5.png6.png4.png6.png
Today38
Yesterday123
This week289
This month1978
Total415646

Who Is Online

1
Online

19 มกราคม 2565

ข่าวจากครูบ้านนอกดอทคอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่พบฟีด

ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์ - ข่าว