ยุทธศาสตร์
1. สร้างและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพื่อตอบสนองต่ออัตลักษณ์จังหวัด
2. ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
3. ผลิตและพัฒนากำลังคน ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาจังหวัดและเขตเศรษฐกิจพิเศษอาเซียนและจีนตอนใต้
4. เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการศึกษา การเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาคต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา