สอบแขงขนครผชวย 2563

รายชอผผาน ภาค ก สอบรอง ผอ. รร ป 2563 2                                  ตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ

แผนผง 2ประกาศผลสอบ

สควค25 2ประกาศ กศจ 24 ม.ค 63 16.38น แกไขกรณพเศษ 2

กศจ.นครพนม 22 ม.ย. 63

พขวญ 2ประกาศ กศจ 10 กพ 63 2

เปลยนแปลง 2

สควค 2

QmessageImage 1589448267168

ปายขนเวบ

เลอนสอบ 2รอง ผอ 216 ม ค 63พยน 3รอง 2ปองกน 2ศน. 2

ส 9363480

S 9363479

S 9363478

S 9363476

เรอง รายชอผไดรบคดเลอกขนบญชตำแหนง 2

ประกาศ กศจ 24 ม.ค 63 16.38น แกไข

ประกาศใหดาวหโหลดเกยตบตรงานวนสถาปนพนท 2

          แผนขาว การประชมการเสรมสรางความเปนพแผนขาว การประชมการเสรมสรางความเป2ประกาศ กศจ7 3

ประกาศ กศจ 10 กพ 63 2ประกาศ กศจ 5 กพ 63

ประกาศ กศจ 2

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรและรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานชายโขงทุกวันอาทิตย์คำสงยายผบรหารสถานศกษา 2 12 19คำสงยายคร 2 12 19

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลำ 13.00 น. นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม พร้อมสมาชิกในกลุ่มลูกเสือ ฯ ร่วมกันลง พื้นที่ เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้อำนวยกำรและคณะครูโรงเรียนบ้ำนปากบัง อ.นาแก จ.นครพนม ที่ได้รับ ผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพลดุล” และ “พายุคำจิกิ” ทั้งนี้ได้ช่วยกันซ่อมแซมฟื้นฟูภายในโรงเรียน โดยมีสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียนบ้านปากบัง ช่วยกันพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณ โรงเรียนงานนำเสนอ1ตำแหนงวาง

 แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

nit

 แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศธจ.นครพนม ...

pg
 หนังสือราชการ

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ภาพกิจกรรมภายในองค์กร